Nota prawna

Nota prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych firmy Mega Travel sp. z o.o.

Mega Travel sp. z o.o. nie ma żadnych powiązań z podmiotami organizującymi imprezy sportowe, a w szczególności mecze piłkarskie, zawody motorowe, turnieje tenisowe, mecze koszykarskie, mecze hokejowe oraz z dostawcami biletów na te imprezy i nie odpowiada za należyte wykonanie przez nich świadczeń obejmujących w szczególności organizację imprez sportowych.
Mega Travel sp. z o.o. oświadcza, że nie jest właścicielem znaków towarowych klubów piłkarskich lub organizatorów rozgrywek (w tym w szczególności UEFA, FIFA, NBA i NHL), na których imprezy organizuje wyjazdy.
Zamieszczone znaki towarowe organizatorów zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Informujemy, iż prawa autorskie do zawartości niniejszych stron internetowych posiada MEGA TRAVEL Sp. z o.o. Zdjęcia są autorstwa Andrzeja Zarzeckiego, Zofii Suski, Krzysztofa Wiklik, Aleksandra Kramarz, Przemysława Rusieckiego, Mega Travel oraz kontrahentów i przyjaciół firmy.

Jakiekolwiek rozporządzanie danymi zawartymi na w/w stronie oraz ich wykorzystywanie w całości lub w części, w celu kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania innym osobom bez zgody MEGA TRAVEL Sp. z o. o. może skutkować wystąpieniem z roszczeniami odszkodowawczymi na zasadzie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, Poz.83, Dz. U. Nr 44, Poz. 170 z późniejszymi zmianami).

Informacje zawarte na naszych stronach internetowych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych firmy Mega Travel sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami) oraz w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych na stronach internetowych należących do Mega Travel w całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Mega Travel. Ponadto wszelkie komercyjne wykorzystywanie lub opracowywanie w całości lub w części projektów, kreacji, idei i pomysłów zawartych na stronach internetowych jest również zakazane bez uprzedniej pisemnej zgody Mega Travel.

Niniejsza strona www.wyjazdydlafirm.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Newsletter serwisu www.wyjazdydlafirm.pl jest skierowany wyłącznie do firm i instytucji a nie do osób prywatnych, gdyż nie oferujemy usług dla osób indywidualnych.
Nie wysyłamy maili do osób, które tego nie chcą.

Zgodnie z ustawą o usługach elektronicznych
„Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.”

Udostępnienie adresu email firmy lub jej pracownika np. na stronach internetowych jest wystarczającą przesłanką na podstawie, której można wysyłać oferty handlowe.

Wysyłanie ofert handlowych na służbowy email pracownika jest zgodne z prawem, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 listopada 2003 r. (sygn. akt I PK 590/02), w którym orzekł, że „najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi – z kontrahentami, klientami (…).

Wysyłając newsletter na udostępniony adres email Mega Travel nie przetwarza żadnych innych danych. Nie dysponujemy żadnymi danymi osobowymi osób (np. adres, numer telefonu, etc.), do których jest wysyłane newsletter.

Mega Travel nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim adresów email swoich klientów i użytkowników serwisu www.wyjazdydlafirm.pl.

POZYSKIWANIE ADRESÓW EMAIL
Państwa adres e-mail mógł wejść w posiadanie naszej firmy w następujący sposób:
– jesteście lub byli Państwo naszym klientem i wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej z naszej firmy,
– zapisali się Państwo do naszego newslettera
– umieścili Państwo swój firmowy adres e-mail w publicznej bazie danych np. na stronach internetowych
– adres e-mail firmy znajduje się w bazie adresów email, której korzysta nasza firma (Infobroker, DND Baltic, UAB Venitas)
a tym samym wyrazili zgodę na otrzymywanie ofert i dlatego otrzymali Państwo zapytanie dotyczące dalszej korespondencji komercyjnej z naszej firmy.

USUNIĘCIE ADRESU EMAIL
Umożliwiamy Państwu aktualizację lub usunięcie adresów email będących w naszej bazie. Usunięcie swoich adresów email z serwisu www.wyjazdydlafirm.pl jest dobrowolne i odbywa się poprzez:
– wysłanie e-maila na adres: usun(małpa)wyjazdydlafirm.pl
– skorzystanie z FORMULARZA
– skorzystania z opcji WYPISZ MÓJ ADRES w stopce rozsyłanych newsletterów
– kontakt telefoniczny z pracownikami biura obsługi klienta
Prosimy o podawanie wszystkich kont emailowych oraz aliasów.